Regulamin sprzedaży - Skepri

1) Informacje wstępne

1. Serwis Skepri prowadzony jest przez Skepri Dominik Miśkiewicz z siedzibą przy ulicy WIP

2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Przedsiębiorców oraz osób ich reprezentujących i określa zasady i tryb zawierania z Przedsiębiorcą Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

2) Definicje

1. Kandydat - osoba fizyczna, która dokonując Rejestracji w serwisie Skepri zawarła z Administratorem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w celu umożliwienia kontaktu Pracodawcom poszukującym pracowników na wybrane stanowisko

2. Sprzedawca - Skepri Dominik Miśkiewicz z siedzibą przy ulicy WIP

3. Pracodawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca, w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, z Usług dostępnych w Skepri, w szczególności w celu poszukiwania kandydatów na wakatujące stanowiska.

4. Serwis - serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://skepri.pl

5. Umowa - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

6. Regulamin - niniejszy regulamin Serwisu.

7. Zamówienie - oświadczenie woli Pracodawcy składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Usługi ze Sprzedawcą.

8. Konto - konto klienta w Serwisie, są w nim gromadzone są dane podane przez Kandydata i Pracodawcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Serwisie.

9. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający utworzenie Konta

10. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wybór Usługi oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności.

11. Usługa - dostępna w Serwisie usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Pracodawcą a Sprzedawcą.

12. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Usługi zawierana albo zawarta między Pracowawcą a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu.

13. Rejestracja - utworzenie i aktywacja za pomocą stosownego formularza rejestracyjnego, Konta Skepri, oraz związane z tym akceptacja Regulaminu prowadząca do zawarcia Umowy.

14. Administrator - zdefiniowany w 1) 1. Regulaminu

15. Profil - sekcja dostępna na stronie Serwisu umożliwiająca edycję danych Konta

16. Żeton - jednostka płatności w Serwisie po nabyciu której Pracodawca ma możliwość kontaktu z Kandydatami

3) Wymagania techniczne

1. Niezbędne, minimalne warunki techniczne umożliwiające współpracę z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Skepri, w tym zawarcie Umowy obejmują:

 1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
 2. dostęp do poczty elektronicznej,
 3. przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji 10.0 lub wyższej, Microsoft Edge w wersji 16.0. lub wyższej, Opera w wersji 44.0 lub wyższej, Google Chrome w wersji 57.0. lub wyższej, Safari w wersji 10.1 lub wyższej,

Administrator zastrzega, że korzystanie z serwisu Skepri, w tym Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z korzystaniem w sieci Internet i rekomenduje Pracodawcom i Kandydatom przedsięwzięcie odpowiednich środków w celu zminimalizowania tego ryzyka.

4) Zasady wykonywania usług

1. Skepri oferuje Usługi bezpłatne i płatne, umożliwiające lub ułatwiające Pracodawcom kontakt z Kandydatami za pośrednictwem Skepri.

2. Przedmiotem świadczonych usług przez Administratora jest:

 1. Utrzymanie Konta
 2. Umożliwenie edycji profilu
 3. Umożliwienie wyszukiwania profili Kandydatów
 4. Umożliwienie kontaktu z Kandydatami
 5. Umożliwienie przeglądu CV kandydatów (jeśli zostało ono udostępnione przez Kandydata)
 6. Inne funkcjonalności pomocnicze

3. Warunki w zakresie wynagrodzenia za Usługi płatne są podane w sekcji "Oferta" na stronie Serwisu.

4. Usługi świadczone są w ramach Umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą, a Pracodawcą (której integralną część stanowi niniejszy Regulamin), z zastrzeżeniem że płatne Usługi uruchamiane są po akceptacji złożonego przez Pracodawcę Zamówienia.

5. Do zawarcia Umowy w zakresie ustalonym w Zamówieniu dochodzi w momencie potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia do realizacji złożonego Zamówienia.

Administrator zastrzega możliwość wstrzymania się, odstąpienia lub opóźnienia realizacji Usług określonych w Umowie w przypadku braku współpracy ze strony Pracodawcy, w szczególności w przypadku, gdy Pracodawca nie zrealizował świadczenia wzajemnego (m.in. nie opłacił należnego wynagrodzenia lub wynagrodzenia za inne płatne Usługi) w terminach określonych w Regulaminie lub w Zamówieniu.

Administrator zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze świadczeniem Usług na rzecz Pracodawcy, którego działania zostały uznane za szkodliwe dla Administratora lub istotnie niezgodne z treścią Umowy.

5) Zawarcie umowy

1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą Rejestracji, a jej zakres podstawowy może zostać rozszerzony lub zmieniony ewentualnym Zamówieniem.

2. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana zarówno przez Administratora, Kandydata, jak i Pracodawcę w każdym momencie, bez podawania przyczyny, poprzez przesłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy (dopuszczalne jest przesłanie oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej).

3. Pracodawca lub Kandydat zakładając konto w Serwisie oświadcza, że:

 1. podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
 2. w przypadku Pracodawców, podmiot jest uprawniony do reprezentowania przedsiębiorstwa przez Pracodawcę

4. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, Administrator tworzy Konto. Na wskazany adres poczty elektronicznej wysłany zostanie e-mail aktywacyjny w celu potwierdzenia założenia Konta. Aktywacja Konta odbywa się poprzez kliknięcie w link aktywacyjny.

5. Założenie, prowadzenie oraz likwidacja Konta Pracodawcy jest nieodpłatne.

6. Administrator może odmówić utworzenia Konta, zablokować lub usunąć już istniejące Konto, jeżeli podany adres email jest już używany w ramach Skepri lub jeżeli Administrator poweźmie informację, że dane podane podczas Rejestracji są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, naruszają dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Administratora.

Administrator może usunąć Konto, jeżeli Pracodawca lub Kandydat nie będzie się do niego logował przez okres kolejnych 6 miesięcy.

Administrator zastrzega sobie prawo do niezrealizowania danej Usługi w razie powzięcia informacji o ich zawarciu przez osobę nieuprawnioną do reprezentacji Pracodawcy.

5) Kontakt i informacje o Kandydatach

1. Pracodawcy umożliwia się nieodpłate poszukiwanie kandydatów w ramach dostępnej w Serwisie funkcji wyszukiwania

2. Przedstawiani Pracodawcy Kandydaci muszą mieć uzupełnić podstawowe dane na swoim Profilu informację o imieniu, nazwisku i adresie zamieszkania zanim zostaną oni przedstawieni Pracodawcy

3. Pracodawca ma możliwość kontaktu z Kandydatem oraz wyświetlenia jego CV (jeśli załączono) po zakupie Żetonów na stronie serwisu

4. Jeden Żeton umożliwia Pracodawcy następujące czynności

 1. Kontakt z wybranym Kandydatem w ramach serwisu
 2. Wyświetlenie CV kandydata (jeśli załączono)

5. Sprzedaż Żetonów następuje po akceptacji Administratora

6. Żetony zakupione w ramach planu PRO, oraz Dodatkowe Żetony są dostępne do wykorzystania do okresu upływu terminu obowiązywania planu PRO. Informację o upływie terminu obowiązywania planu PRO można znaleźć w Serwisie

7. Po wykorzystaniu Żetonu przez pracodawcę jest on odbierany a do kontaktu z kolejnym kandydatem potrzebny jest kolejny Żeton

8. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia możliwości kontaktu z Kandydatem, gdy:

 1. naruszany jest niniejszy Regulamin lub prawo, dobre obyczaje, interesy Kandydatów, dobre imię lub interesy Administratora lub chronione prawem dobra osób trzecich
 2. akcje wykonywane przez Pracodawcę w Serwisie mają znamiona oszustwa
 3. od nabycia możliwości kontaktu z Kandydatem minęły 3 miesiące

9. Administrator zobowiązuje się do zachowywania historii rozmów z Kandydatami przez 3 miesiące. Po upływie tego okresu Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia wiadomości starszych niż 3 miesiące.

6) Płatności

1. Wysokość wynagrodzenia za Usługi płatne świadczone przez Administratora na rzecz Pracodawcy określa Zamówienie.

2. Podstawą do określenia wynagrodzenia za Usługi płatne są warunki określone w Zamówieniu.

3. Strony wskazują, że brak skorzystania przez Pracodawcę z udostępnionych płatnych funkcjonalności Skepri nie zwalnia go z zapłaty wynagrodzenia ani nie uprawnia do zwrotu już zapłaconego wynagrodzenia.

4. Za datę płatności uznaje się datę uznania na rachunku bankowym Administratora.

5. W przypadku niewykorzystania żetonów w terminie obowiązywania planu PRO pracodawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot lub obniżenie wynagrodzenia

6. W terminie 48 godzin od dokonania zamówienia zostanie wystawiona faktura i wysłana, w formacie pliku PDF, na adres poczty elektronicznej Pracodawcy, na które zostało założone konto, z ktorego dokonano Zamówienia.

7. Pracodawca wyraża zgodę na przesyłanie faktur, faktur korygujących, not korygujących, duplikatów faktur oraz innych dokumentów księgowych wystawionych przez Administratora w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej.

7) Odpowiedzialność

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje udostępnienia osobom trzecim przez Pracodawcę loginu i hasła dostępu do Konta.

2. Administrator odpowiada wyłącznie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, które jest następstwem jego zawinionego i umyślnego działania. W szczególności Administrator nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy będące następstwem okoliczności niezależnych od Administratora, takich jak przerwy w dostępie lub braku dostępu do sieci Internet.

3. Administrator nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z zawartej z Pracodawcą Umowy, jeśli było to wynikiem nadzwyczajnych zdarzeń niezależnych od Administratora (siła wyższa), powstałych po wejściu Umowy w życie i których Administrator nie mógł przewidzieć w momencie zawierania Umowy (np. brak ciągłości Usług).

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę informacji opublikowanych na profilach Kandydatów przy użyciu Skepri.

5. Administrator nie gwarantuje odpowiedzi ze strony Kandydatów na wysłane w Serwisie wiadomości

6. Pracodawca ani inne osoby, na rzecz których świadczone są odpłatne Usługi, nie mogą żądać od Administratora, na podstawie Umowy lub na jakiejkolwiek innej podstawie, odszkodowania, którego łączna wysokość przekraczałaby 50% wynagrodzenia za Usługę płatną. Odpowiedzialność za utracone korzyści jest wyłączona.

7. Pracodawca jest zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód powstałych po stronie Administratora w wyniku ich działalności w tym do poniesienia niezbędnych kosztów postępowań spornych, wpisów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego i innych uzasadnionych wydatków Administratora poniesionych w związku z roszczeniami osób trzecich lub samych Pracodawców i Kandydatów.

8) Reklamacje

1. Pracodawca ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących świadczenia Usług.

Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej następujące dane:

 1. Adres poczty elektronicznej
 2. Przedmiot reklamacji
 3. okoliczności uzasadniające reklamację.

Reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej: support@skepri.com, wpisując w temacie wiadomości: „reklamacja” lub na piśmie, na adres siedziby Administratora.

Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 30 dni roboczych od daty otrzymania przez Administratora prawidłowej reklamacji.